Què volem fer?

La finalitat bàsica de la nostra assignatura és que els xicons i les xicones siguen capaços de comprendre i produir missatges orals i escrits amb propietat suficient per poder interacturar dins dels procesos de comunicació qüotidians.

L’aprenentatge verbal és un instrument fonamental d’integració social i laboral, però no és l'únic. El llenguatge no verbal forma part intrínseca de la nostra intel·ligència emocional i de la formació dels individuus. A banda de la paraula, també el tò, els gestos o l’actitut activen l’empatía i eixe proces d’intercamvi produix les identificacions d’uns amb altres. Per aixó, a banda de potenciar l'assoliment de destreses lingüístiques, donarem valor a l'expressió corporal i els jocs de dramatització.

En la communicació hui jugen un un paper fonamental les noves tecnologies. A classe emprem ferramentes audiovisuals i webs col·laboratives com aquest blog d'aula, que preten ser un espai que incentive la participació activa i el debat entre els alumnes, i permeta al mateix temps la comunicació amb la resta de professors.

El objectius als que aspirem en aquesta matèria del PQPI són els que resumix E. Punset (Escusas para no pensar, 2010):

"aprender a focalizar la atención en las emociones propias; apreciar la interacción entre emoción, comportamiento y procesos cognitivos; infundir autoestima, resilencia y curiosidad; trabajar en equipo de modo cooperativo y no competitivo, lo que supone aprender a escuchar y comunicar y saber solucionar conflictos ejerciendo un liderazgo emocional. El aprendizaje de estas nuevas competencias es la clave para que los jóvenes encuentren trabajo en lugar de sumirse en el paro."

Per a més informació de la matèria cf. la Programació d'aula.